top of page

Acerca de

K.V.K.K.

GENEL AYDINLATMA BEYANI

Demsoy Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Demsoy Çelik Ltd. Şti.”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kanuna bağlı  yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 
.
1. VERİ SORUMLUSU

Demsoy Çelik veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
1)Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
2) İlgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, 
3) Ürün ve hizmetlerimizin uygun biçimde sunulabilmesi ile pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, 
4)Şirketimizin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi, 
5)Güvenlik kameraları vasıtasıyla işletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi amacıyla görüntü kaydı alınması,
6)Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmekte, 
işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. 
Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere yurtiçinde aktarabilecektir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, mahkeme, vergi dairesine, Çalışma Bakanlığı’na, gümrük, ve ödemeler için bankaya şahsın ya da tüzel kişiliğin kendisine bir nüshası verilmektedir. Gerekli durumlarda resmi kurumlara aktarılmaktadır.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; Demsoy Çelik tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda;
Tedarikçi çalışan kimlik, iletişim ve banka bilgileri
Firma unvanı
İrsaliye bilgileri
Fatura bilgileri
Görüntü kaydı
Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5- 1 2/a-c-ç–e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

5. SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
• Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir. 

Başvurularınızı;
https://demsoy.com.tr/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Ulukent Sanayi Bölgesi 10012/1 Sokak No.15 35875 Menemen – İZMİR / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
https://demsoy.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun demsoycelik@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soy ad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Demsoy Çelik tarafından reddedilecektir.
Demsoy Çelik işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

Demsoy Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

bottom of page